Er is een plan gekozen voor het Noordelijk Niertje. Hieronder kunt u de uitnodiging voor een inloopbijeenkomst over het plan van de gemeente aan de bewoners van het Noordelijk Niertje lezen. We zijn met de BKO altijd sterk betrokken geweest bij het proces en we willen u daarover blijven informeren.

Uitnodiging aan de bewoners van het Noordelijk Niertje

De Nederlandse Bouw Unie (NBU) gaat de nieuwbouwlocatie Noordelijk Niertje Oost ontwikkelen. De NBU is als beste uit de bus gekomen tijdens de afgelopen november opgestarte marktselectieprocedure. Wij kunnen ons voorstellen dat u erg benieuwd bent naar het ontwerp.

Wij hebben de NBU dan ook uitgenodigd om het gekozen plan aan u te presenteren. De gemeente is daarvoor samen met de NBU aanwezig op een Inloopbijeenkomst op woensdag 5 juli van 17:00 tot 21:00 in een tent op het bouwterrein.

 Met deze brief nodigen wij u uit om op deze dag kennis te nemen van het gekozen plan en kennis te maken met de Nederlandse Bouw Unie. Er zijn vier presentatiemomenten gepland: om 17.30 uur, 18.30 uur, 19.30 uur en om 20.30 uur in een tent op het bouwterrein. Medewerkers van de gemeente en de NBU presenteren het schetsontwerp en vertellen u meer over het verdere proces en de planning. U kunt uiteraard ook vragen stellen.

Wat ging hieraan vooraf?

Het bestemmingsplan voor Noordelijk Niertje Oost is in april 2016 onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 58 eengezinswoningen mogelijk. Daarna zijn de voorbereidingen gestart voor de selectie van een marktpartij voor de nieuwbouwontwikkeling. In dit

proces hebben de gemeente en de klankbordgroep enkele keren overleg gehad over de selectiecriteria en andere onderwerpen. In november 2016 is de selectieprocedure van start gegaan. Eerst zijn vier partijen door de beoordelingscommissie geselecteerd om een schetsontwerp met een grondbod in te dienen. Vervolgens heeft de beoordelingscommissie op basis van de eerder vastgestelde selectiecriteria de vier inzendingen beoordeeld. Een groep afgevaardigden uit de klankbordgroep heeft daarbij hun mening gegeven over de schetsontwerpen.

Uiteindelijk heeft de beoordelingscommissie de Nederlandse Bouw Unie als winnaar aangewezen.

Hoe gaat het verder?

De komende maanden werkt de Nederlandse Bouw Unie het bouwplan uit. Naar verwachting start de gemeente eind dit jaar met de bomenkap op het bouwterrein om de grond in de loop van 2018 bouwrijp op te kunnen leveren aan de NBU. Ondertussen start de gemeente een procedure op voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit najaar wordt een eerste inloopbijeenkomst gepland om u als bewoners mee te nemen in de planvorming en om uw wensen en ideeën op te halen. De door de NBU voorgestelde inrichting voor de openbare ruimte wordt eveneens meegenomen. Bij alle wensen, ideeën en voorstellen geldt dat deze moeten passen en haalbaar moeten zijn binnen de kaders van de gemeente voor de inrichting van de buitenruimte. De start van de verkoop wordt eind 2017/ begin 2018 verwacht en de start van de bouw medio 2018.

Nieuws over de verkeersmaatregelen

In eerdere nieuwsbrieven was de uitvoering van met de klankbordgroep besproken verkeersmaatregelen aangekondigd. Deze uitvoering is vertraagd, maar wordt in de zomerperiode alsnog opgepakt: Bij de kruispunten in de Klaas Kosterstraat worden paaltjes neergezet om rijbaan en trottoir beter te scheiden. Bij de wijkinrit bij de Schulz-van-Hagenstraat worden enkele parkeerplekken opgeheven en wordt de inrit zelf verbreed, zoals in de vorige nieuwsbrief als mogelijkheid werd aangekondigd. In de eerste helft van 2017 heeft een snelheidsmeting plaats gevonden om te kijken of er té hard wordt gereden in de wijk.

De metingen laten zien, dat de meerderheid van de automobilisten (85%) zich houdt aan het snelheidslimiet van 30km/uur. Meer maatregelen dan die reeds zijn toegezegd zijn daarom niet noodzakelijk.

Meer informatie?

Op www.rotterdam.nl/noordelijkniertje vindt u actuele mededelingen, verslagen, nieuwsbrieven en kunt u zich inschrijven om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen