Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Bewonersvereniging Kralingen-Oost (BKO)
Datum : Donderdag 24 mei 2018
Tijd : 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Plaats : Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86 Rotterdam

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Jaarverslag 2017 in beeld

Via de link kunt u het jaarverslag van 2017 downloaden: jaarverslag 2017 en het ligt ter inzage voor de vergadering.

4. Financiën

a. Financieel overzicht 2017

U kunt de door de accountant opgestelde jaarstukken 2017 vinden via deze link: jaarrekening 2017 en ze liggen voor de vergadering ter inzage.

b. Verslag kascommissie: de heren J.P. van der Stap en M.G. van Ravesteyn

c. Goedkeuring van de Jaarstukken, decharge van het bestuur

d. Benoeming kascommissie 2018

5. Bestuurssamenstelling

De benoemingsperiode van de volgende bestuursleden is afgelopen: mevrouw H.J. van Gils en de heren J.H. Arnoldussen, R.J. Oosterhuis, J. Roeloff en S.W. van Zijll. De heren Arnoldussen en Oosterhuis treden af, zij stellen zich niet herkiesbaar. De overige leden stellen zich wel herkiesbaar.

6. Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 mei 2017.

U kunt de notulen vinden op onze website en ze liggen ter inzage voor de vergadering.

7. Presentatie door Paul Huguenin (werkzaam voor de Hartstichting) over het crowdfunding project om een AED aan te schaffen voor onze wijk. Doel is om van Kralingen-Oost een 6 minutenzone te maken.

8. Lezing door Pauline Westendorp van NEWNRG (www.newnrg.nl) over de energietransitie. Dicht bij huis: nieuwe energie in Kralingen!

9. Rondvraag

10. Sluiting, ± 22.00 uur en aansluitend borrel