Park Noord
Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van Park Noord als onderdeel van de campus. Park Noord is het deel dat grenst aan de woningen langs De Lairesselaan. De werkzaamheden zijn direct na de opening van het tweede deel van de parkeergarage gestart. De omwonenden hebben op 8 maart jl een presentatie gekregen over de inrichting van het gebied en over de fasering van de uitvoering van de werkzaamheden. Het project wordt in twee fasen gerealiseerd. Fase 1 omvat op hoofdlijnen het voormalig parkeerterrein P 5, de container opstelplaats en de Collegelaan van de Burgemeester Oudlaan t/m de Institutenlaan. Hierna volgt fase 2 welke het gebied rond de bestaande tennisbanen, voormalig parkeerterrein P6 en de Collegelaan tot de Sportlaan betreft. De 2e fase vangt aan na de oplevering van de renovatie van de universiteitsbibliotheek. Met de inrichting van het gebied zijn de omwonenden in grote lijnen tevreden. Een aantal knelpunten zoals het voorstel van de EUR om de tennisbanen uit te breiden en het middenveld aan de westzijde van het park in te richten als sportveld is door de EUR ingetrokken. Veel aandacht wordt er geschonken aan de aanplant van nieuwe bomen (65 stuks), waarvan 30 stuks geschonken zijn door het Arboretum.

Containeropstelplaats
Wel is er nog sprake van discussie over de containeropstelplaats. Een aantal omwonenden, niet aanwezig op de informatieavond, heeft zich tot de EUR gericht om hierover nadere informatie te krijgen. De EUR heeft zich bereid verklaard dit alsnog te doen. Deze bijeenkomst heeft geresulteerd in de vaststelling door de betreffen-de omwonenden dat de locatie van deze container opstelplaats verkeerd is, maar dat gezien de geringe hoeveelheden van het afval, de onschuldige aard ervan en de voldoende professionele aandacht van de EUR men voorlopig hiermee akkoord gaat. Wel wil men een voorbehoud maken zodat de mogelijkheid er is om opnieuw in discussie te treden met de verantwoordelijke leidinggevenden van de EUR indien in de toekomst blijkt dat de overlast uitgaat boven de door de EUR geschetste omstandigheden van de afvalverwerking.

Warmte-koude bron
Een belangrijk onderwerp is de aanleg van een warmte-koude bron (WKO) op de voormalige parkeerplaats P, voor het appartementengebouw aan De Lairesselaan. In november 2015 werd deze aanleg door de EUR aangekondigd door een korte mededeling aan de voorzitter van de VVE van het appartementengebouw (tevens lid van de werkgroep BKO/EUR). De BKO heeft uiteraard de EUR direct laten weten zeer ongelukkig te zijn over deze gang van zaken en om opheldering gevraagd. Duidelijk werd toen dat het hier niet alleen om deze bron ging, maar dat deze een onderdeel was van een heel netwerk van bronnen verspreid over de campus. Ook in het andere deel van Park Noord (de westkant) zullen deze bronnen worden geplaatst. Deze informatie was nooit met de werkgroep BKO/EUR besproken. Aangezien er veel onduidelijkheid en verontrusting was over de consequenties van de aanleg van deze bronnen voor de direct omwonenden heeft de BKO de EUR aangesproken op haar verantwoordelijkheid en is er een bijeenkomst georganiseerd waar uitgebreide informatie werd gegeven door aanwezige deskundigen en tevens schriftelijk informatie werd verstrekt. Er werd duidelijkheid gegeven over de werking van het energiesysteem dat in de bodem wordt aangebracht en de invloed hiervan op de mogelijke toekomstige initiatieven van omwonenden. De betrokken bewoners bezinnen zich nog op eventuele verdere stappen.

Meer informatie >>