Notulen van de Algemene Leden Vergadering van BKO

d.d. 17 mei 2017, locatie Arboretum Trompenburg

Aanwezig: Ongeveer 35 BKO-leden.  Er is van een aantal leden bericht van afwezigheid ontvangen.

Afwezig van bestuur BKO zijn: Margriet Deiters, Jan Roeloff, Remmelt Oosterhuis.

1. Opening: Gerard Jan van Leer, voorzitter BKO, opent de 37ste Algemene Ledenvergadering van de BKO en heet de aanwezig welkom.

2. Mededelingen: De voorzitter meldt dat de website vernieuwd is en dat het jaarverslag 2016 gereed is. Tevens zou de BKO graag Wart Wijthoff bedanken voor zijn inzet als webmaster, maar hij is helaas niet aanwezig. Ook wordt uitgelegd dat er momenteel 2 bestemmingsplannen zijn voor Kralingen Oost; 1. Kralingse Zoom: dit plan omvat Midden Niertje, Noordelijk Niertje en de Kralingse Zoom en 2. Beschermd Stadsgezicht, dit plan omvat de Laan van Woudestein t/m de Mecklenburglaan

2b. BKO-prijs: De BKO prijs wordt 1 keer in de 2 jaar uitgereikt aan een persoon die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de wijk. De voorzitter heet een aantal speciale gasten welkom ivm de uitreiking van deze prijs, de heer John Melissant en familie. Het woord wordt gegeven aan Antoinette Laan. Zij benadrukt in een speech de inzet en motivatie van “meneer John”  voor de speeltuin en de kinderen uit Kralingen.

De heer Melissant krijgt een warm applaus van de aanwezigen en ontvangt daarna de BKO-prijs uit handen van Antoinette laan en tevens bloemen en een kleine attentie.

Er wordt nog gewezen op het 90-jarig bestaan van de speeltuin, dat groots gevierd zal worden op 10 juni 2017.

3. Jaarverslag 2016 in beeld: het jaarverslag 2016 wordt middels een powerpoint-presentatie, met diverse foto’s, getoond en de voorzitter licht de beelden kort toe. De heer Bicker Caarten vraagt of de kans groot is dat er werkelijk een bussluis komt bij Excelsior. Voorzitter van Leer antwoordt dat de kans hierop gering is.

Verder vraagt de heer Bicker Caarten naar de haalbaarheid van de optie dat de Stichting tot Steun BKO het leegstaande huis van mevr. van Zanten op koopt. Voorzitter antwoordt dat dat financieel niet haalbaar is.

4. Financiën:

a. Financieel Jaarverslag 2016: Penningmeester Jos Arnoldussen heeft het stokje overgenomen van Mathij van der Meulen, daarom licht hij het financieel jaaroverzicht 2016 toe. Tevens bedankt hij zijn voorganger voor het verrichte werk.

De accountant heeft de jaarrekening opgesteld. De financiën van BKO zijn goed in evenwicht, er is een hoog eigen vermogen en de schulden zijn afgenomen tot rond de €4.000 en zijn kortlopend.

Verantwoording over de ontvangen subsidie is inmiddels afgelegd aan de gebiedscommissie (middels een activiteiten-  en financieel jaarverslag). Het wachten is nog op de afrekening. Ook staat er nog een vordering van €2.000 euro open ivm te veel ontvangen subsidie in voorgaande jaren. Het aanvragen van subsidie voor 2017 is gelukkig weer versimpeld.

Vragen:

De heer Kolff vraagt hoe hoog het risico is dat de Gemeente minder subsidie zal verstrekken ivm een hoog eigen vermogen van BKO? Penningmeester antwoordt dat er een zeker risico is.

De heer Sieverts vraagt of BKO een pot voorzieningen heeft voor onverwachte gebeurtenissen of dat er genoeg eigen vermogen is om onvoorziene zaken op te kunnen vangen.

De heer Bicker Caarten vraagt of de bestemmingsreserve van €30.000,= wel aangehouden mag worden als er geen concreet doel voor is. Of is dit een potje voor juridische kosten?

Antwoord van de penningmeester: de bestemmingsreserve is regulier onderdeel van het eigen vermogen.  Het oogmerk hiervan is een reserve voor eventuele juridische trajecten. Het is geen voorziening want het is niet gevormd ten laste van het resultaat; daarnaast voorzien we ook helemaal geen juridische trajecten.

b. Verslag kascommissie: De kascommissie bestaat uit de heer Touw en de heer Van der Stap. Zij zijn beiden afwezig vanavond, maar zij hebben een schriftelijke verklaring opgesteld, die door hen beiden ondertekend is.

De voorzitter leest deze verklaring hardop voor.

Er staat in vermeld dat de financiële controle over 2016 is uitgevoerd op 1 mei 2017.

De stukken van BKO zijn toen beoordeeld en hierover zijn geen op- of aanmerkingen.

De heer Van der Stap en de heer Touw geven het advies om decharge te verlenen voor het jaar 2016.

 c. Goedkeuring en decharge: Penningmeester en bestuur worden gedechargeerd voor het boekjaar 2016 door middel van applaus van de aanwezige leden. De kascommissie wordt bedankt voor haar inzet.

 d. Benoeming kascommissie: De heer Touw treedt na 2 jaar kascommissie af. De heer Van der Stap blijft nog een jaar aan. De heer Van Ravesteijn (niet aanwezig) is bereid om toe te treden. Niemand heeft bezwaar en tezamen worden zij door de vergadering benoemd tot kascommissie 2017.

5. Bestuurssamenstelling: De benoemingsperiode van mevrouw Deiters, mevrouw Joosten, mevrouw Van Beresteijn en de heer Van Leer is afgelopen. Zij stellen zich allen herkiesbaar. Er zijn geen bezwaren vanuit de ledenvergadering. Zij blijven lid van het bestuur BKO en krijgen applaus.

6. Notulen ALV 26 mei 2016: Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

7. Lezing: De heer Fortgens, directeur Tuinen en Arboretum Trompenburg, nodigt de aanwezigen uit voor de lezing die, vanwege het mooie weer, buiten wordt gehouden, in de vorm van een rondleiding.

8. Rondvraag: Janneke de Wit heeft 2 vragen:

  • Onderneemt BKO actie tegen het verdwijnen van het Havenziekenhuis? Antwoord is dat dit nog niet gedaan is, maar indien nodig, er aangehaakt zal worden bij lopende initiatieven.
  • Bij het onderwerp samenwerking werd Seniorenraad als partner gemist in de opsomming, is die samenwerking er wel? Voorzitter antwoordt dat die er zeker wel is.

De vergadering wordt gesloten en aansluitend is er een borrel.