Notulen van de Algemene Leden Vergadering van BKO

d.d. 26 mei 2016, locatie Arboretum Trompenburg

Aanwezig; Ongeveer 50 BKO-leden. Er is van 6 leden een bericht van afwezigheid ontvangen.

1. Opening:

Gerard Jan van Leer, voorzitter BKO, opent de 36ste Algemene Ledenvergadering van de BKO en heet de aanwezig welkom. Wijzigingen in de agenda:

Punt 3, het Jaarverslag 2015 in beeld draait al op het grote scherm.

Punt 8, de rondvraag, wordt naar voren gehaald. De lezing van Siebe Thissen zal na de rondvraag plaatsvinden.

Belangrijke punten in 2015:

Aanpak Burgemeester Oudlaan en ’s Gravenweg: een groot project, BKO is hierover hoopvol gestemd. De eerste presentatie (voorlopig ontwerp/herinrichting) vindt begin juni plaats.

Studentenhuisvesting aan de Burgemeester Oudlaan: Er zijn plannen om Studenthuisvesting te bouwen naast de tramlus bij de EUR. De BKO heeft een zienswijze ingediend op het plan. Eind juni zou de vergunning afgegeven kunnen worden.

Kop Voorschoterlaan: In 2015 is een werkgroep opgericht bestaande uit een aantal omwonenden van de kop van de Voorschoterlaan ondersteund door BKO en de bewonersvereniging Lusthofkwartier. Het doel was om de problematiek van dit stukje Kralingen in kaart te brengen, met suggesties voor verbetering. Er is een mooi plan tot stand gekomen en dit plan is aangeboden aan de gebiedscommissie en wethouder Eerdmans.

Oorlog Dichtbij/boek: In mei 2015 heeft Dick Vuik in samenwerking met de BKO een boekje uitgegeven met verhalen en foto’s over Kralingen in de oorlog: Oorlog Dichtbij, Kralingen in de Tweede Wereldoorlog. Het boekje is nog te koop voor €7,50.

Inbraakpreventieavond: deze avond, met voorlichting van een ex-inbreker, was een groot succes en BKO ontving hierop goede reacties.

Nieuwjaarsborrel: Arie van der Krogt was te gast en bezorgde de aanwezige BKO-leden een geweldige avond met liedjes en voordrachten.

Facebook BKO/communicatie: De BKO probeert continue haar communicatie naar haar leden te verbeteren. Het BKO logo is vernieuwd, ook de nieuwsbrief is weer verder verbeterd. Ook op facebook is BKO actief. De BKO heeft inmiddels 145 volgers. Tenslotte wordt er gewerkt aan een verbeterde website.

2. Mededelingen:

De voorzitter stelt de aanwezige BKO-bestuursleden voor en geeft daarna het woord aan secretaris Hetty Joosten, zij leest de afmeldingen voor

3. Jaarverslag 2015 in beeld: het jaarverslag 2015 wordt middels een powerpoint-presentatie, met diverse foto’s getoond. Er zijn geen op- of aanmerkingen

4. Financiën:

Financieel Jaarverslag 2015:

Penningmeester Mathij van der Meulen licht het financieel jaaroverzicht 2015 toe. De cijfers zijn opgesteld en gecontroleerd door de registeraccountant.

Financiën van BKO zijn goed in evenwicht, de inkomsten bestaan voor de helft uit de bijdrage van de leden in de vorm van contributie en voor de andere helft uit de gemeentelijke subsidie.De gemeentelijke subsidie bedraagt jaarlijks €9.999,= maar omdat BKO een overschot had van €2.200,= wordt zij komend jaar voor dat bedrag gekort. Ook wordt subsidie aanvragen ieder jaar lastiger.

BKO is in 2015 van accountant gewisseld, wat leidde tot iets andere cijfers. De nieuwe accountant heeft aangegeven dat de voorzieningen voor juridische kosten niet zijn toegestaan. Dit bedrag is nu opgenomen in het Eigen Vermogen.

  1. Verslag kascommissie: De kascommissie bestaat uit de heer Sprenger en de heer Touw. Zij melden dat de financiële controle over 2015 is uitgevoerd op 14 april 2016. Zij hebben de stukken van BKO en Stichting tot Steun BKO beoordeeld en hierover geen op- of aanmerkingen.
  2. Goedkeuring en decharge: De kascommissie meldt dat zij een goedkeurende verklaring hebben opgesteld. De heer Sprenger leest deze voor. Penningmeester en bestuur worden gedechargeerd voor het boekjaar 2015. Er volgt applaus.

De kascommissie wordt bedankt voor haar inzet.

  1. Benoeming kascommissie: De heer Sprenger treedt na 2 jaar kascommissie af. De heer Touw blijft nog een jaar aan. De heer Van der Stap is bereid om toe te treden. Niemand heeft bezwaar en tezamen worden zij door de vergadering benoemd tot kascommissie 2016.

Vraag mbt financiën:

De heer Bicker Caarten heeft een opmerking over de geldigheid van de suggestie van de heer Van der Meulen dat het vermogen van de Vereniging en de Stichting over 2015 ruim voldoende is. Dit is volgens hem niet van belang omdat Vereniging en Stichting niet met elkaar geconsolideerd worden. Tijdens de ALV wordt door bestuur verantwoording afgelegd over het bestuur van de Vereniging. Daar moet het ook bij blijven.

De heer Van der Meulen beaamt dat en licht toe dat de Stichting tot Steun een andere juridische entiteit is en bestaat uit de heer Van den Berg, Gerard Jan van Leer en hemzelf.

De heer Bicker Caarten merkt op dat naar zijn mening de statuten van deze Stichting tot Steun te ruim zijn opgesteld. Er wordt voorgesteld om dit te zijner tijd eens verder met elkaar te bespreken.

De heer Van Luijn vindt dat Gemeente Rotterdam met zo’n vermogen toch geen subsidie meer zou moeten geven. De heer Van der Meulen licht toe dat de Gemeente Rotterdam toentertijd toestemming heeft gegeven voor deze constructie.

5. Bestuurssamenstelling:

  • De benoemingsperiode van mevrouw Van Gils en de heer Van Zijll is afgelopen. Zij stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen bezwaren vanuit de ledenvergadering. Zij blijven lid van het bestuur BKO en krijgen applaus.
  • De heer Arnoldussen, de heer Roeloff en de heer Oosterhuis worden voorgedragen als nieuw leden van het bestuur, niemand heeft bezwaar en zij worden verwelkomd met applaus.
  • Tenslotte heeft de heer Van der Meulen aangegeven dat hij aftreedt als bestuurslid. De voorzitter bedankt hem hartelijk voor alle inzet en overhandigt hem een fles wijn.

6. Notulen ALV 23 april 2015: geen op- of aanmerkingen. Notulen worden goedgekeurd.

7. Rondvraag:

  • De heer La Croix heeft een boek geschreven over zijn loopbaan van 32 jaar in de deelraad. Daarin probeert hij duidelijk te maken dat de deelgemeente geen overbodige bestuurslaag was! Het boek kost, met subsidie van de gebiedscommissie, € 12,50. Vanavond overhandigt de heer La Croix aan BKO-voorzitter Gerard Jan van Leer alvast een exemplaar omdat hij wil benadrukken dat BKO een belangrijke instantie in de wijk is!
  • Mevrouw Eschauzier is bewoonster en klankbordgroep-lid van het Noordelijk Niertje en benadrukt dat zij graag zou zien dat er energie neutrale woningen gebouwd worden op het terrein bij het Noordelijk Niertje. Zij vraagt of BKO zich hier ook hard voor wil maken. Het bestemmingsplan is helaas definitief (onherroepelijk). Maar maak er dan een bijzonder project van! Mevrouw Eschauzier biedt aan om, een excursie en informatie te verstrekken aan wie meer over energie neutraal wonen wil weten. BKO bestuur vindt het een interessant idee en zal dit punt voor haar eerst volgende bestuursvergadering agenderen.

 Daarna wordt de vergadering gesloten. Er volgt een interessante lezing van Siebe Thissen met als onderwerp “Kunst in de openbare ruimte in Kralingen” en aansluitend een borrel.