Ontwerpplan Oostflank

Het bestuur van de BKO heeft kennis genomen van het besluit van de Gemeenteraad Rotterdam voor het ontwerpplan Oostflank met het voorkeursalternatief van een stadsbrug met gastauto’s tussen de wijken De Esch en de Veranda op Zuid.
Tevens zal er in dit ontwerpplan sprake zijn van 30.000 woningen en een nieuw station op Zuid.
De BKO heeft vanuit zijn wijkvisie en in MIRT traject bij herhaling duidelijk aangegeven dat het liever geen oeververbinding wenst te krijgen dan een oeververbinding die niet volgt uit de uitgangspunten, de onderzoeken en rapporten die tijdens dit traject zijn besproken. Als er al een oeververbinding komt dan liever een (tram-fiets) tunnel dan een veel te hoge (fiets-auto) brug die ook de scheepvaart belemmert.
Graag verwijzen wij u naar de zienswijze van de BKO en wij zullen ons blijven inzetten om een juiste afweging van belangen te realiseren bij functies in onze wijk en de leefbaarheid.
In januari start er een vervolg participatietraject van 4 jaar waarbij wij samen met andere betrokkenen adviserend optreden in het zogeheten MER traject wat nu volgt na deze beslissing van de Gemeenteraad.

Ook verwijzen wij u naar onderstaande tekst van de gemeente:

Via deze mail informeren we u dat de gemeenteraad gisteren de herziening van de Omgevingsvisie Oostflank heeft vastgesteld.
U kunt via deze link de vergadering van de gemeenteraad terugkijken.

Moties
De gemeenteraad heeft een aantal moties aangenomen over de nieuwe stadsbrug en de andere plannen voor de Oostflank. Zo komt er een ontwerpwedstrijd voor architecten en ontwerpers, inclusief een publiek debat over het ontwerp. Voor de wijk De Esch, waar de nieuwe brug aanlandt, moet een leefbaarheidsprogramma komen: het moet er ook na de komst van de brug prettig wonen en leven zijn. En bij het realiseren van nieuwe woningen en voorzieningen op Zuid moeten de behoeften van de bewoners op Zuid centraal staan. Verder vraagt de raad om te onderzoeken of de nieuwe brug ‘natuurinclusief’ kan zijn, dat wil zeggen dat er in het ontwerp veel aandacht moet zijn voor de leefomgeving van planten en dieren en dat de brug zo ‘groen’ mogelijk moet worden. De gemeenteraad heeft de aanleg van de nieuwe stadsbrug aangeduid als ‘risicovol project’, dat wil zeggen dat de raad voortdurend op de hoogte gehouden wil worden van de voortgang en kosten van de aanleg.

Vaststellen herziening omgevingsvisie Oostflank
Deze stap betekent dat de plannen voor de stadsbrug, de bouw van 30.000 woningen en bijbehorende gebiedsontwikkelingen zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie voor Rotterdam. De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen voor de lange termijn (2040). Voor de plannen in de visie volgen daarom nog verdere uitwerkingen, met bijbehorende participatietrajecten. Voor de stadsbrug, OV-lijn en station Stadionpark starten we begin volgend jaar met de planning- en studiefase. De woningbouwontwikkelingen worden per deelgebied uitgewerkt, bijvoorbeeld in omgevingsplannen (het vroegere bestemmingsplan).
In het volgende jaar komen wij bij u terug met een informatiemail. Op basis daarvan kunt u aangeven of u ook in het vervolg betrokken wilt blijven.

NB Afbeelding copyright Rijnmond >>