Mijn eerste jaar als penningmeester heeft in het teken gestaan van de overdracht van de financiële zaken van mijn voorganger. Veel energie is gestoken in het overnemen van kennis en kunde en het verder op orde krijgen van de administratie.

Tijdens de overdracht en de analyse van alle stukken is een aantal zaken aan het licht gekomen, waaronder een abusievelijk niet verantwoorde bate van €1.000,- in de jaarrekening van 2015 van een ontvangst in 2016. Dit is in de toelichting op het resultaat van 2016 in de jaarrekening opgenomen.

Voor 2017 is de algemene subsidie van €10.000,- zeker gesteld. De aanvraag en toezegging vonden plaats in 2016 en de ontvangst begin 2017. Als gevolg van een wijziging in de aanvraag en toezeggingsprocedure, liep het traject via de gebiedscommissie. Voorgaande jaren liep de aanvraag via de gemeente, wat tot frustrerende ervaringen bij mijn voorganger leidde, zoals meermaals beschreven in zijn financiële verslagen in eerdere nieuwsbrieven. Het subsidietraject via de gebiedscommissie, daarentegen, is zeer soepel verlopen, met goede hulp en ondersteuning van medewerkers van de gebiedscommissie.

Ten tijde van het schrijven van dit financieel verslag is de penningmeester doende met de verantwoording en afwikkeling van de toekenning subsidie 2016. Met betrekking tot deze subsidie is in 2016 van de toegezegde €10.000,- een bedrag van €8.000,- ontvangen per bank. De resterende €2.000,- is in de jaarrekening als vordering opgenomen. Teneinde ook dit resterende bedrag via de gemeente uitbetaald te krijgen, dient verantwoording te worden afgelegd op basis waarvan de gemeente haar subsidiebesluit zal afronden. Ten tijde van het schrijven van dit verslag is de verantwoording nog in bewerking. Gegeven het hieronder beschreven geschoonde nettoresultaat is er een risico dat de gemeente (een gedeelte) van de vordering zal afwijzen in haar afrekening.

Het project ‘Kop Voorschoterlaan – fase 1’ laat over 2016 een resultaat zien van €912.- Dit mede omdat over 2015 al €670,- als kosten waren genomen. Het overall project resultaat loopt over beide jaren gemeten dus iets meer dan glad. Op dit project is een doelgerichte subsidie ontvangen van €9.260,-. zoals door mijn voorganger reeds in zijn verslag over 2015 genoemd. Deze is in 2016 als bate genomen.

Met betrekking tot het Project ‘Oorlog Dichtbij’ zijn nog enige nagekomen baten (verkoop boekjes) en de eerder aangehaalde – abusievelijk niet verantwoorde – bate 2015 van €1.000,-

Het resultaat over 2016 van €3.739,- geschoond voor beide bovenstaande effecten is €1.564,- met een portefeuille aan activiteiten die, in vergelijking met 2015, materieel is toegenomen.

Op basis van het behaalde resultaat van €3.739,- is het Eigen Vermogen toegenomen tot €47.564,- inclusief de – niet aangeroerde – Bestemmingsreserve. De Schulden – allen kortlopend – zijn met €4.156,- beduidend lager dan in 2015 (€15.574,-). Daarmee is de vereniging in een financieel goed gezonde toestand.

Jos Arnoldussen

Penningmeester

klik hier voor de jaarrekening van 2016