De agenda voor de algemene ledenvergadering van de BKO op 8 november 2020 om 20:00 uur:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering van 21 mei 2019.
U kunt de notulen vinden op onze website www.kralingen-oost.nl onder de kop ‘organisatie’ -> ALV

4. Jaarverslag 2019
U kunt het jaarverslag 2019 vinden op onze website.

5. Financiën
a. Financieel overzicht 2019
U kunt het financieel jaarverslag 2019 en het verslag kascommissie vinden op de website.
b. Verslag kascommissie: de heren E. Henny en B. Kats
c. Goedkeuring van de Jaarstukken, decharge van het bestuur d. Benoeming kascommissie 2020: de heren B. Kats en R.J. Ligthelm

6. Bestuurssamenstelling
De benoemingsperiode van de volgende bestuursleden is afgelopen: mevrouw H.J. van Gils en de heer W.M.J. Hoogendam. Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar.
In mei 2020 zijn de volgende bestuursleden uitgetreden: Mevrouw M.B.M. Deiters en de heer J. Roeloff.
De heer W. Hoffmann wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid.

7. Rondvraag

8. Sluiting

NB: Alle documenten met betrekking tot de vergadering vindt u op de website www.kralingen-oost.nl onder de kop ‘organisatie’ -> ALV